ලෝකයේ ගැඹුරුම කිමිදුම් තටාකය පෝලන්තයේ දී විවෘත කෙරේ (video)

Deepspot-696x464-1.jpeg

ඩීප්ස්පොට් යනු කිමිදුම් තටාකයක් වන අතර එය මීටර් 45.5 (අඩි 150) ක් පහළට බැස
කිමිදුම්කරුවන්ට පුහුණු වීමට ඉඩකඩ සළසා දෙයි.

මුහුදුබත් වූ නෞකා සහ කිමිදුම්කරුවන්ට ගවේෂණය කිරීම සඳහා වෙනම කුටි එයට ඇතුළත් ය.

ඩීප්ස්පොට් හි සභාපතිවරයා කියා සිටියේ මෙම තටාකය ස්කූබා කිමිදුම්කරුවන්ට පමණක් නොව ගිනි නිවන භටයින්ට සහ හමුදාවට ද පුහුණුව
සඳහා යොදා ගත හැකි බවයි.

Vijaya Dissanayake

Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

Share this post

  Vijaya Dissanayake

  Vijaya Dissanayake

  Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  scroll to top